Overeenkomst camerapakket


 • Hoofdkantoor:
 • Hendersonplaats 1
 • 3068 JM Rotterdam
 • 085 30 300 25

 


Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever

Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Afwijkend adres:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Mobiel:

Telefoon:

Email:

IBAN:

T.a.v.:

 

Order overzicht

 


Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden en algemene voorwaarden van Beveiligd Nederland B.V.

Contractpartijen zijn: / In aanmerking nemende dat: Beveiligd Nederland B.V., hierna te noemen “Beveiligd Nederland” of “lessor” en de opdrachtgever, hierna te noemen “opdrachtgever” of “lessee”. (b) Beveiligd Nederland leverancier is van een beveiligingssysteem, hierna te noemen “het systeem”, en tevens dienstverlening levert en/of doet leveren voor het afhandelen van de alarmmelding(en) en onderhoud. Het betreft hier een basis beveiligingssysteem. Het systeem is desgewenst op verzoek van opdrachtgever tegen betaling uit te breiden met extra componenten. (c) Beveiligd Nederland in het kader van het systeem diensten verleent en/of doet verlenen, onder meer bestaande uit montage, aanmelden en installatie, onderhoud, hierna te noemen “de diensten”. Opdrachtgever gaat daarbij tevens een abonnement aan voor de meldkamerservice en onderhoud. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen aan zowel Beveiligd Nederland alsmede de direct betrokken partner(s) van Beveiligd Nederland om zo de diensten optimaal te kunnen aanbieden aan opdrachtgever. (d) Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van Beveiligd Nederland en haar partner(s). Ten behoeve hiervan zal Beveiligd Nederland het systeem, bestaande uit het basis beveiligingssysteem en de opties zoals omschreven in de door partijen ondertekende overeenkomst, hierna te noemen “de overeenkomst”, conform het gestelde in de overeenkomst en deze bepalingen aan de opdrachtgever overdragen, op voorwaarde dat alle verplichtingen uit de overeenkomst door opdrachtgever aan Beveiligd Nederland zijn voldaan. (e) Het systeem geen garantie tegen (het voorkomen) van een brand, (poging tot) inbraak, overval biedt. (f) De alarmcentrale dienstverlening wordt uitgevoerd door een erkende PAC (Particuliere Alarmcentrale).

ARTIKEL 1 OPLEVERING:
1.1 De tussen opdrachtgever en Beveiligd Nederland, haar partner(s) en/of een mogelijke andere partij overeengekomen termijn(en) voor oplevering gelden als indicatie en niet als fatale termijn(en); 1.2 Opdrachtgever tekent het opleveringsformulier ter plaatse na oplevering. Deze datum geldt als datum van oplevering en als ingangsdatum van de overeenkomst. Alle kosten voortvloeiend uit het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door Beveiligd Nederland, haar partner(s) en/of een andere partij die tot stand zijn gekomen vanwege nalatigheid en/of het niet nakomen van afspraken door opdrachtgever, zullen ten laste van opdrachtgever komen en automatisch worden geïncasseerd. Opdrachtgever is gehouden om binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de overeenkomst de gelegenheid te bieden aan Beveiligd Nederland om het systeem te monteren en werkend op te leveren bij opdrachtgever, mits anders overeen-gekomen. Wordt deze gelegenheid niet geboden, dan zal de overeenkomst ingaan op de eenendertigste (31e) dag na dagtekening en zal de maandelijkse vergoeding in rekening worden gebracht middels automatische incasso.

ARTIKEL 2 CONTRACTDUUR/LEASE EN VERHUIZING:
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals op deze overeenkomst vermeld, hierna te noemen “de contractduur”. Indien opdrachtgever tijdens de contractduur verhuist, bestaan er drie mogelijkheden: (a) Opdrachtgever laat Beveiligd Nederland de apparatuur demonteren in de oude woning en monteren in de nieuwe woning en zet de verplichtingen uit de overeenkomst voort. Opdrachtgever vergoedt de gemaakte kosten van € 299,- voor verhuizing van de apparatuur. (b) Opdrachtgever laat de nieuwe bewoner van de oude woning de overeenkomst, na goedkeuring door Beveiligd Nederland, schriftelijk overnemen waardoor deze nieu-we bewoner de verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst zal overnemen. Hier worden € 49,- administratiekosten voor in rekening gebracht. (c) Opdrachtgever zegt de overeenkomst op en betaalt een vergoeding ineens aan Beveiligd Nederland in verband met de resterende termijnen van de overeenkomst minus een korting van 10%.Deze bedragen zijn berekend per abonnement. 2.2 Bij de ondertekening van het leasecontract bevestigt de lessee steeds dat het systeem, welke aan hem ter beschikking is gesteld, in goede staat verkeert, beantwoordt aan het leasecontract en mitsdien voldoet aan de door de lessee opgegeven specificaties. 2.3 Tussentijdse beëindiging van een leasecontract door opzegging zijdens de lessee is niet mogelijk, tenzij in het leasecontract anders is overeengekomen. 2.4 Indien meerdere natuurlijke of rechtspersonen als lessee van het Systeem in de leaseovereenkomst zijn vermeld, is ieder van hen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor nakoming van alle uit de leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 3 MAANDELIJKSE VERGOEDING:
3.1 Als vergoeding voor het systeem en de diensten van Beveiligd Nederland en haar partner(s) is opdrachtgever verplicht om de eenmalige kosten aan Beveiligd Nederland te betalen middels een automatische incasso alsmede gedurende de in artikel 2.1 genoemde contractduur een maandelijkse vergoeding over de overeengekomen looptijd, hierna te noemen “de maandelijkse vergoeding”. Ter zekerstelling van de bewuste keuze voor het aangaan van een meerjarige overeenkomst is het zetten van een dubbele handtekening door opdrachtgever vereist; 3.2 Gedurende de looptijd van de in artikel 2.1 omschreven contractduur zal de maandelijkse vergoeding niet worden aangepast met een hoger bedrag, op voorwaarde dat aan alle betalingsverplichtingen behorende bij de overeenkomst volledig is voldaan en de hieronder verleende automatische incasso niet wordt ingetrokken. Bij verhoging van het btw-tarief worden de door opdrachtgever verschuldigde bedragen automatisch gewijzigd; 3.3 Het intrekken van machtiging tot automatische incasso en omzetting naar handmatige facturatie zal leiden tot extra administratieve werkzaamheden bij Beveiligd Nederland die aan opdrachtgever als volgt zullen worden doorberekend: éénmalige wijzigingskosten voor omzetting naar handmatige facturatie ten bedrage van € 49,00 en permanente verhoging van de maandelijkse vergoeding met € 3,95.

IN GEVAL VAN LEASE:
3.4 Het Leasetarief is door de Klant bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste dag van elke kalendermaand. Het Leasetarief over een gedeelte van een maand zal evenredig worden berekend. Een gedeeltelijk Leasetarief en alle overige verschuldigde bedragen zijn opeisbaar vanaf de vervaldatum van de factuur. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. 3.5 Voor elke niet tijdige betaling is lessee aan lessor verschuldigd een rente van een procent per maand over het niet (tijdig) betaalde bedrag. Lessor is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten die lessor in redelijkheid heeft gemaakt, met een minimum van vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Lessee is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de leaseovereenkomst te beëindigen, wanneer door al dan niet aan de lessee te wijten omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van het systeem, doet zulks aan de betalingsverplichtingen van de lessee niets af.

EIGENDOM BIJ LEASE:
3.6 Het Systeem (en alle onderdelen) is en blijft eigendom van Beveiligd Nederland. De lessee is mitsdien niet bevoegd (onderdelen van) het systeem te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. 3.7 De lessee zal als een goed lessee voor het Systeem zorgdragen conform de aard en de bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook. 3.8 Lessee verklaart er mee bekend te zijn dat Beveiligd Nederland gerechtigd is de eigendom van het Systeem aan derden over te (laten) dragen en deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten door derden te laten voortzetten en verklaart thans reeds met een en ander akkoord te gaan. Voorts verklaart de lessee ermee bekend te zijn dat Beveiligd Nederland gerechtigd is het Systeem en de rechten uit deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten aan derden te verpanden en verklaart thans reeds met een en ander akkoord te gaan. Indien de eigendom van het Systeem aan derden wordt overgedragen en deze overeenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten door deze derden worden voortgezet is de in deze overeenkomst genoemde Beveiligd Nederland die de eigendom van het Systeem overdraagt, c.q. laat overdragen en deze overeenkomst en eventuele overeenkomsten door derden laat voortzetten jegens lessee aansprakelijk voor de nakoming door deze derden van hun verplichtingen uit hoofde van de door en voortgezette overeenkomst(en).

ONDERHOUD EN REPARATIES BIJ LEASE:
3.9 De lessor zal ervoor zorgdragen, dat het Systeem overeenkomstig het onderhoudsschema en volgens de richtlijnen van de fabrikant wordt onderhouden. Bij lease heeft opdrachtgever de mogelijkheid om ook onderhoud en reparaties af te nemen. Reparaties en onderhoud zijn dan bij de lease inbegrepen en mogen uitsluitend door Beveiligd Nederland worden uitgevoerd. Tot het onderhoud behoort uitsluitend:

 • Onderhoudsbeurten worden enkel uitgevoerd zodra het Systeem dit zelf aangeeft. Opdrachtgever dient zelf contact op te nemen met Beveiligd Nederland.
 • De werkzaamheden worden doorgaans binnen kantoortijden van 09:00u tot 17:00u uitgevoerd. In overleg wordt een toeslag berekend indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever buiten deze tijden worden verricht.
 • Service en onderhoud worden verricht na een gemaakte afspraak met de opdrachtgever.
 • Inbegrepen in de abonnementskosten zijn voorrijkosten en arbeidsloon en de te gebruiken materialen (batterijen en/of accu’s) tijdens het bezoek.
 • Aangekochte beveiligingscomponenten vallen ook onder het Service en onderhoudscontract.
 • Storingen die te verwijten zijn aan het Systeem of manier van installatie vallen ook onder het Service en onderhoudscontract en worden kosteloos verholpen.
 • Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, brand-, storm-, waterschade, blikseminslag of ten gevolge van werkzaam-heden die zijn verricht door anderen dan Beveiligd Nederland alsmede storingen als gevolg van het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening vallen buiten het Service en onderhoudsabonnement. 3.10 Beveiligd Nederland is te allen tijde bevoegd het aan de lessee ter beschikking gestelde Systeem te vervangen door een nieuw Systeem of door een Systeem dien tenminste in een gelijkwaardige staat verkeert. Eventueel daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van Beveiligd Nederland.

TERUGGAVE BIJ LEASE:
3.11 Terstond na beëindiging van het leasecontract zal de lessee het Systeem in goede staat, normale slijtage in aanmerking genomen, inleveren op een door Beveiligd Nederland aan te wijzen adres in Nederland.

EERSTE RECHT VAN KOOP:
3.12 De Klant kan het Systeem bij (voortijdige) beëindiging van het leasecontract van Beveiligd Nederland kopen. Beveiligd Nederland zal op verzoek van de lessee een aanbod doen voor een overnameprijs.

ARTIKEL 4 INLICHTINGEN VERSTREKT DOOR OPDRACHTGEVER:
4.1 Opdrachtgever verbindt zich ertoe Beveiligd Nederland en haar betrokken partner(s) alle informatie (met name, maar niet uitsluitend, het schema van beveiliging en waarschuwingsadressen) te verstrekken die benodigd is voor correcte uitvoering van de overeenkomst. Tevens zal de opdrachtgever een kopie van een geldig legitimatie-bewijs ter beschikking stellen aan Beveiligd Nederland en de bankpas ter verificatie tonen.

ARTIKEL 5 VERZEKERINGSEIS:
5.1 Indien de verzekeraar van opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van de overeenkomst aan opdrachtgever een verzekeringseis oplegt, zullen alle door Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) uit te voeren aanpassingen aan het systeem en/of uitbreidingen van de diensten voor rekening van opdrachtgever zijn. 5.2 Er is opdrachtgever bij het aangaan van de onderhavige overeenkomst nadrukkelijk géén verzekeringseis opgelegd.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER:
6.1 Opdrachtgever verplicht zich om: 6.1.1 De gebruiksaanwijzing bij de installatie grondig te bestuderen alsmede alle aanwijzingen gegeven door de werknemers en/of partner(s) van Beveiligd Nederland op te volgen; 6.1.2 Bij elke inschakeling van het systeem telkenmale te controleren of het systeem daadwerkelijk operationeel is, alsmede tenminste eenmaal per maand het systeem te testen (het systeem werkt via het GPRS netwerk van een externe provider welke door Beveiligd Nederland wordt ingezet, waarbij opdrachtgever het systeem tevens zelf dient te controleren op storing of sabotage); 6.1.3 Onmiddelijk elke wijziging in de te beveiligen ruimte die van invloed kan zijn op het systeem te melden aan Beveiligd Nederland. Met name van omstandigheden die de deugdelijke werking van de alarmapparatuur kunnen verstoren (onder meer defecten, onderhoudswerkzaamheden, herstellingen, uitbreidingen, verbouwingen, etc.); 6.1.4 Elke storing en/of elk gebrek aan het systeem binnen acht uur mede te delen aan Beveiligd Nederland; 6.1.5 Het nodige te doen om ongewenste alarmen te voorkomen, in het bijzonder door te verhinderen dat (huis)dieren in de met bewegingssensoren bewaakte zone(s) aanwezig zijn en door meer in het algemeen alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen; 6.1.6 Permanent te beschikken over een onbeperkt bruikbare 230 volt aansluiting waarop het systeem kan worden aangesloten en zorg draagt om bij mogelijke uitval de storing binnen 12 uur te herstellen; 6.1.7 De apparatuur aan de buitenzijde schoon te houden (met een droge doek) zonder gebruik te maken van schadelijke producten (water, oplosmiddelen, e.d.); 6.1.8 Op de geplande installatiedatum en -tijd aanwezig te zijn en bij verzuim hiervan de voorrijkosten te aanvaarden; 6.1.9 Zich op de hoogte te brengen en/of te blijven van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid uitgebrachte maatregelen; 6.1.10 Zich in geval van alarm- en/of storingssignaleringen direct naar het adres te begeven en de mogelijkheid te hebben het alarm uit te schakelen; 6.1.11 Indien alarm- en/of storingssignaleringen worden veroorzaakt door opdrachtgever, dit onverwijld te melden aan Beveiligd Nederland en/of partner(s). Ook elke vertraging van de inschakeling van de alarmapparatuur en de eventuele duur hiervan dient onverwijld gemeld te worden aan Beveiligd Nederland.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN BEVEILIGD NEDERLAND:
7.1 Als tegenprestatie voor de door opdrachtgever betaalde maandelijkse termijnen verbindt Beveiligd Nederland zich ertoe 24 uur per dag en 7 dagen per week in te staan voor de alarmcentrale dienstverlening van het door opdrachtgever omschreven perceel en/of object, gedurende de periode dat het systeem door opdrachtgever in bedrijf is gesteld. De alarmcentrale dienstverlening gaat in binnen 24 uur na de datum van ondertekening en verwerking van het bewijs van ontvangst en oplevering van de installatie. De alarmcentrale dienstverlening houdt in dat indien de alarmcentrale een alarmmelding ontvangt, (de partner van) Beveiligd Nederland zich ertoe verbindt opdrachtgever of door hem aangewezen personen (hierna: “contactpersonen”) te (doen) waarschuwen volgens informatie in de tabel contactpersonen/sleutelhouders, zoals omschreven op het aanmeldformulier ‘meldkamer’ dat door Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) tezamen met opdrachtgever ingevuld zal worden tijdens de oplevering van het systeem. Opdrachtgever is verplicht minimaal twee (2) en maximaal vijf (5) contactpersonen op te geven; 7.2 Wanneer de alarmcentrale een alarmmelding ontvangt zal de alarmcentrale telefonisch contact met de contactpersoon/contactpersonen opnemen. De door opdrachtgever aangewezen contactpersonen handelen op eigen verantwoordelijkheid met dien verstande dat de contractuele opdracht van Beveiligd Nederland als geheel volbracht wordt beschouwd zodra een enkele van de door opdrachtgever aangegeven contactpersonen is gewaarschuwd. Indien (de partner van) Beveiligd Nederland alle contactpersonen uit de tabel tevergeefs heeft geprobeerd te bereiken en hen dus geen van allen rechtstreeks heeft gesproken, heeft (de partner van) Beveiligd Nederland tevens voldaan aan de verplichting tot het (doen) waarschuwen van opdrachtgever. Indien geen van de contactpersonen telefonisch bereikbaar is en de alarmmelding betrekking heeft op inbraak, brand en/of paniek, zal de hulpdienst(en) worden aangestuurd conform de geldende wetten regelgeving; 7.3 Beveiligd Nederland staat middels deze overeenkomst in voor garantie tot het einde van deze overeenkomst, het onderhoud van het systeem, de te vervangen batterijen en/of accu’s, arbeid en voorrijkosten (met uitzondering van de afstandsbediening(en) en/of camera(s)). Defecten en/of storingen welke worden veroorzaakt zoals omschreven in artikel 9 vallen niet binnen de garantie. Te vervangen apparatuur wegens schade door de in artikel 9 genoemde voorbeelden valt niet onder deze overeenkomst en wordt steeds in rekening gebracht. In geval van enige onregelmatigheid in de werking dient opdrachtgever dit omgaand aan Beveiligd Nederland kenbaar te maken; 7.4 Opdrachtgever zal, indien van toepassing, Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) in de gelegenheid stellen de installatie en het onderhoud te verrichten van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

ARTIKEL 8 ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN:
8.1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007) van toepassing, welke op simpel verzoek aan Beveiligd Nederland kosteloos opvraagbaar zijn; 8.2 Indien in deze overeenkomst van de ALIB 2007 wordt afgeweken, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst; 8.3 Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; 8.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling(en) in de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeen-gekomen. Beveiligd Nederland is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijziging(en) zal Beveiligd Nederland opdrachtgever in kennis stellen. Indien opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging(en); 8.5 Elke kennisgeving die in de overeenkomst is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaatsgehad wanneer deze is verzonden per brief of email, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende (woon)/en of email adres, hetgeen in overeenstemming zal worden toegepast met de bepalingen van artikel 3.37 BW; 8.6 Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en akkoord dat de kredietwaardigheid van opdrachtgever getoetst kan worden; 8.7 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst; 8.8 Bepalingen uit deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze overeenkomst niet aan. In zo’n geval zullen Beveiligd Nederland en opdrachtgever te goeder trouw onderhandelen over de aanpassing van de desbetreffende bepaling, zodanig dat deze wel afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de intenties van partijen ten aanzien van de desbetreffende bepaling.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID:
9.1 Beveiligd Nederland en haar partner(s) zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van opdrachtgever, verband houdende met het systeem c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de apparatuur, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Beveiligd Nederland. Beveiligd Nederland en haar partner(s) zullen de werkzaamheden volgens deze overeenkomst naar beste vermogen verzorgen en bij een klacht van opdrachtgever de nodige maatregelen ter verbetering nemen. Beveiligd Nederland en haar partner(s) kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke het gevolg is van haar personeel of van storingen in de apparatuur of communicatieverbindingen, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove nalatigheid. Beveiligd Nederland en haar partner(s) sluiten in elk geval aansprakelijkheid voor eventuele indirecte en/of gevolgschade bij opdrachtgever uit; 9.2 Opdrachtgever zal Beveiligd Nederland en haar partner(s) vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van alle schade(s), vergoeding van zaken, kosten of interesten, verband houdend met het systeem c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de apparatuur behoudens in geval van grove schuld of opzet van Beveiligd Nederland; 9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 aanvaardt opdrachtgever dat de aansprakelijkheid van Beveiligd Nederland en haar partner(s) per incident in ieder geval beperkt zal blijven tot het maximum van € 500,00; 9.4 Indien blijkt dat het onderhoud en/of alarmopvolging (in)direct uit één of meer van onderstaande omstandigheden voortvloeit, zijn Beveiligd Nederland en haar partner(s) niet meer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van opdrachtgever of aan derden en zijn Beveiligd Nederland en haar partner(s) gerechtigd om de kosten hiervan additioneel aan opdrachtgever in rekening te brengen; 9.4.1 Terrorisme, oorlog, aardschokken, bliksem, wateroverlast; 9.4.2 Storingen in de stroomtoevoer of in de GPRS verbinding of wegvallen van de verbinding; 9.4.3 Wijziging van de omgeving van het beveiligingssysteem (temperatuur, hygrometrie, stof, gordijnen, etc.); 9.4.4 Storingen of gebreken ontstaan doordat anderen dan Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) of een daartoe gemachtigde derde partij zonder voorafgaande goedkeuring van Beveiligd Nederland wijzigingen en/of onderhoud aan de apparatuur hebben verricht; 9.4.5 Storingen of gebreken ontstaan door gebruik dat niet conform de technische specificaties is of doordat opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals in artikel 6 vermeld, heeft veronachtzaamd; 9.5 De rechtsvordering van opdrachtgever tot schadevergoeding of tot herstel jegens Beveiligd Nederland en haar partner(s) ingevolge deze voorwaarden verjaart na verloop van één jaar nadat opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.

ARTIKEL 10 BETALINGSCONDITIES:
10.1 Alle door opdrachtgever aan Beveiligd Nederland (en eventueel aan haar partners) verschuldigde bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan; 10.2 Opdrachtgever is bij gebreke van enige of alle bedragen die uiterlijk veertien (14) dagen na de factuurdatum dan wel uiterlijk zeven (7) dagen na de gebruikelijke incassodatum niet zijn betaald van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling vanaf die dag aan Beveiligd Nederland wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van de bij herinneringsbrief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Beveiligd Nederland de buitengerechtelijke kosten te vergoeden; 10.3 Indien opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 5 van artikel 6:96 BW. Indien opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,00; 10.4 Alle betalingen zullen geschieden middels automatische incasso door Stichting derdengelden Intersolve inzake Beveiligd Nederland. Intrekken van de automatische incasso door opdrachtgever zal aangerekend worden conform de bedragen in artikel 3.3.

ARTIKEL 11 VERLENGING EN BEËINDIGING:
11.1 De overeenkomst kan door opdrachtgever enkel ongedaan worden gemaakt binnen veertien (14) dagen conform de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten (nummer: 2011/83)Opzegging mag op eenzelfde wijze zoals de overeenkomst door opdrachtgever is aangegaan, met dien verstande dat de bewijslast voor opzegging bij opdrachtgever ligt. Aan te raden is dit daarom schriftelijk aangetekend of per e-mail te laten gebeuren. Per e-mail dient dit te geschieden naar [email protected]. Annuleren binnen de wettelijke opzegtermijn maar na installatie van de apparatuur is alleen mogelijk na betaling (automatische incasso) van de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten, zijnde de administratie, installatie- en demontagekosten en de aanmeldkosten, te noemen “de annuleringskosten”, ten bedrage van € 569,- via automatische incasso; 11.2 De overeenkomst wordt na de contractduur (zoals omschreven in artikel 2.1) stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tijdens de verlengde periode kan opdrachtgever op ieder gewenst moment opzeggen. Zodra de aankondiging tot opzegging is ontvangen door Beveiligd Nederland, zal de dienstverlening worden gestaakt vanaf de 1e van de nieuwe maand. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk conform de in de artikelen 11.1, 11.3 en 11.4 genoemde gevallen; 11.3 Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een door Beveiligd Nederland gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, dan is opdrachtgever in verzuim en is Beveiligd Nederland zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd; 11.3.1 nakoming door opdrachtgever te verlangen van (een deel van) de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten, en/of; 11.3.2 de overeenkomst en daarmee de samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd andere rechten van Beveiligd Nederland; 11.4 Alle hiervoor onder artikel 11.3 genoemde rechten komen Beveiligd Nederland tevens toe in geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever en/of in geval opdrachtgever Nederland verlaat; 11.5 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 11.4 zijn alle vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten (zowel de op dat moment opeisbare als alle overige toekomstig in rekening te brengen termijnen e.e.a. in gevolge de in artikel 2.1 overeengekomen contractduur), onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar met een vaste toegepaste korting wegens beëindigen van de dienstverlening van 15% op de totale vordering. Beveiligd Nederland is gerechtigd om haar rechten via een zusterbedrijf of andere partij te laten uitoefenen indien opdrachtgever Nederland heeft verlaten; 11.6 In geval opdrachtgever drie maandelijkse termijnen niet heeft voldaan aan Beveiligd Nederland, zal het gehele bedrag voortkomend uit hoofde van de overeenkomst direct en ineens opeisbaar zijn

ARTIKEL 12 NODELOZE ALARMERINGEN:
12.1 Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) behoudt/behouden zich het recht voor haar/hun diensten tijdelijk op te schorten of aan te passen volgens de wettelijke bepalingen betreffende nodeloze alarmeringen (waaronder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) zal/zullen opdrachtgever tijdig schriftelijk waarschuwen indien deze situatie zich dreigt voor te doen; 12.2 Indien Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) haar/hun diensten opschort(en) conform het bepaalde in artikel 12.1 zal opdrachtgever hieromtrent schriftelijk in kennis worden gesteld; 12.3 Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) zal/zullen haar/hun diensten eerst dan weer doen voortzetten indien opdrachtgever heeft aangetoond dat nodeloze alarmeringen voorkomen (zullen) worden. In dat geval zal/zullen Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) opdrachtgever van de voortzetting van haar diensten telefonisch dan wel schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD:
13.1 Alle door Beveiligd Nederland en haar partner(s) geleverde producten uit het basis systeem blijven eigendom van Beveiligd Nederland en haar partner(s) totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen; 13.2 Het is opdrachtgever verboden op de door Beveiligd Nederland en haar partner(s) geleverde basis systeem (ongeacht of laatsten daar nog eigenaar van zijn) een vuist- of een bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen; 13.3 Opdrachtgever is verplicht om aan Beveiligd Nederland onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Beveiligd Nederland en/of haar partner(s) toebehorende basis systeem; 13.4 Beveiligd Nederland adviseert opdrachtgever om de in zijn bezit zijnde basis systeem deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade en Beveiligd Nederland op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen.

ARTIKEL 14 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN:
14.1 Op het moment van overdracht van haar onderneming, is het Beveiligd Nederland toegestaan alle vorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst en uit alle direct daarmee samenhangende overeenkomsten aan derden over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren op welke wijze dan ook volledig of gedeeltelijk; 14.2 Voorts is het Beveiligd Nederland toegestaan alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst conform artikel 159 van Boek 6 BW aan derden over te dragen, in welk geval Beveiligd Nederland zich mede aansprakelijk stelt voor de nakoming door derden van overgegane verplichtingen.

ARTIKEL 15 BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT:
15.1 Geschillen over deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van, dan wel in de werkelijke verblijfplaats van, de natuurlijke persoon. Elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Handtekeningen certificaat
Document naam: Overeenkomst camerapakket
lock iconUniek document ID: 8dc394b2a3324aaa96428dffc9e14dfa72605beb
Datum Gebeurtenis
16 April, 2020 08:42 CESTOvereenkomst camerapakket Uploaded by Ricardo van Agthoven - [email protected] IP 213.127.90.248